Centrum pro rodinu Kána
Konice

739 094 764
cprkonice@ado.cz

MENU
MODLITBY V ČASE EPIDEMIE

Není-li možnost účastnit se mše svaté, jednotlivci, ale i rodiny, se mohou společně modlit Liturgii hodin,
především ranní chvály a nešpory. Do proseb je možno zařadit i následující mimořádné prosby.

RANNÍ CHVÁLY:

Ježíši, lékaři těla i duše, uzdrav hluboké rány našeho lidství,
- abychom se mohli těšit z darů tvé spásy.

Učiň, aby naši nemocní bratři a sestry vnímali, že mají podíl na tvém utrpení,
- a aby z něj těžili milost a útěchu.

Nabízíme ti, Pane Ježíši, činnost i útrapy dnešního dne i dnešní doby,
- a slibujeme, že ti budeme stále sloužit s čistým a věrným srdcem.

Shlédni svým dobrotivým pohledem na nemocné a trpící, které jsi přidružil k svému kříži,
- dej, ať vnímají útěchu tvé přítomnosti.

NEŠPORY:

Ty, který jsi projevil lítost nad každým lidským utrpením, oživ naději nemocných a daruj jim pokoj a
zdraví,
- a dej, ať také my se připraveni jim ulevit v jejich trápení.

Uč nás nést svůj kříž ve spojení s tvým utrpením,
- aby se na nás projevila tvá sláva.

Učiň, abychom vnímali účast na tvém utrpení během bojů a zkoušek našeho života,
- abychom tak na sobě zakoušeli sílu tvého vykoupení.

Kriste, jenž nám v Eucharistii dáváš lék nesmrtelnosti a záruku vzkříšení,
- daruj nemocným zdravím a hříšníkům odpuštění.


MODLITBA ŽALMŮ

Žalm 33

Radujte se, spravedliví, z Hospodina, sluší se, aby ho dobří chválili.
Citerou oslavujte Hospodina, hrejte mu na desetistrunné harfě.
Zpívejte mu píseň novou, dovedně sáhněte do strun, slavnostně je rozezvučte!
Neboť Hospodinovo slovo je správné, spolehlivé je celé jeho dílo.
Miluje spravedlnost a právo, země je plná Hospodinovy milosti.
Jeho slovem vznikla nebesa, dechem jeho úst všechen jejich zástup.
Vodstva moří shrnuje jako do měchu, do nádrží slévá oceány.
Nechť se bojí Hospodina celá země, všichni obyvatelé světa ať se před ním děsí.
On totiž řekl – a stalo se, on poručil – a vše povstalo.
Plány pohanů Hospodin maří, v nic uvádí myšlení národů.
Hospodinův úmysl trvá navěky, myšlenky jeho srdce po všechna pokolení.
Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek.
Z nebe shlíží Hospodin, vidí všechny smrtelníky.
Z místa, kde sídlí, dívá se na všechny obyvatele země.
Každému z nich uhnětl srdce, uvažuje o všech jejich skutcích.
Nezvítězí král početným vojskem, ani silák se nezachrání velkou udatností.
Zklame kůň, když jde o vítězství, nezachrání svou velikou silou.
Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo doufají v jeho milost, aby jejich duše
vyrval ze smrti, aby jim život zachoval za hladu.
Naše duše vyhlíží Hospodina, on sám je naše pomoc a štít.
V něm se raduje naše srdce, důvěřujeme v jeho svaté jméno.
Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe.

Žalm 34

Ustavičně chci velebit Hospodina, vždy bude v mých ústech jeho chvála.
V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, ať to slyší pokorní a radují se.
Velebte se mnou Hospodina, oslavujme spolu jeho jméno!
Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mě, vysvobodil mě ze všech mých obav.
Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, vaše tvář se nemusí zardívat hanbou.
Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel, pomohl mu ve všech jeho strastech.
Jak ochránce se utábořil Hospodinův anděl kolem těch, kdo Hospodina ctí, a vysvobodil je.
Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý, blaze člověku, který se k němu utíká.
Bojte se Hospodina, jeho svatí! Těm, kdo se ho bojí, nic nechybí.
Mocní strádají a hynou hlady, nic nechybí těm, kdo hledají Hospodina.
Pojďte, synové, a slyšte mě, naučím vás bát se Hospodina.
Miluje kdo život? Přeje si dny štěstí?
Zdržuj svůj jazyk od zlého, své rty od falešných slov.
Chraň se zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj!
Hospodinovy oči hledí na spravedlivé, k jejich volání se kloní jeho sluch.
Hospodinův hněv stíhá ty, kdo páchají zlo, aby vyhladil ze země vzpomínku na ně.
Spravedliví volali, a Hospodin slyšel, vysvobodil je z každé jejich tísně.
Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce, na duchu zlomené zachraňuje.
Spravedlivý mívá mnoho soužení, Hospodin ho však ze všech vyprostí.
Chrání všechny jeho kosti, ani jedna z nich nebude zlomena.
Zloba uštve bezbožníka k smrti, kdo nenávidí spravedlivého, budou potrestáni.
Hospodin zachraňuje duše svých služebníků, nebudou pykat, kdo k němu utíkají.

Žalm 85

Byl jsi milostivý, Hospodine, své zemi, změnil jsi k dobru Jakubův úděl.
Odpustils vinu svému lidu, přikryl jsi všechny jeho hříchy.
Zadržels všechno své rozhořčení, uklidnil jsi žár svého hněvu.
Obnov nás, Bože, náš spasiteli, odlož svou nevoli proti nám!
Což se navěky budeš na nás zlobit, roztáhneš svůj hněv na všechna pokolení?
Což nám už nevrátíš život, aby se tvůj lid radoval v tobě?
Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství a dej nám svou spásu!
Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh: jistě mluví o pokoji pro svůj lid a pro své svaté a pro ty,
kdo se k němu obracejí srdcem.
Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí, aby sídlila jeho velebnost v naší zemi.
Milosrdenství a věrnost se potkají, políbí se spravedlnost a pokoj.
Věrnost vypučí ze země, spravedlnost shlédne z nebe.
Hospodin též popřeje dobro a naše země vydá plody.
Spravedlnost bude ho předcházet a spása mu půjde v patách.

TEXTY K OSOBNÍ EUCHARISTICKÉ ADORACI

Zůstaň s námi, Pane.
Jako dva emauzští učedníci tě snažně prosíme, Pane Ježíši: „Zůstaň s námi!" Ty, božský poutníku,
znáš naše cesty i naše srdce, nenechávej nás v zajetí večerního stmívání. Podpírej nás v únavě,
odpusť nám hříchy, řiď naše kroky po cestě dobra. Žehnej dětem, mladým, starým a celým rodinám,
zvláště však nemocným. Žehnej kněžím a zasvěceným osobám. Žehnej celému lidskému pokolení.
V Eucharistii ses stal lékem nesmrtelnosti: daruj nám zakusit plnost života, která nám umožní
putovat po této zemi jako poutníkům plným důvěry a radosti, kteří neustále hledí směrem k cíli
života, jež nemá konce. Zůstaň s námi, Pane. Zůstaň s námi. Amen.
(sv. Jan Pavel II.)

Eucharistické litanie

Nejsvětější svátosti oltářní, klaníme se ti.
Otcův nevýslovný dare, klaníme se ti.
Znamení nejvyšší Synovy lásky, klaníme se ti.
Zázraku lásky Ducha svatého, klaníme se ti.
Požehnaný plode Panny Marie, klaníme se ti.
Svátosti Těla a Krve Kristovy, klaníme se ti.
Svátosti, která zpřítomňuješ oběť kříže, klaníme se ti.
Svátosti nové a věčné smlouvy, klaníme se ti.
Připomínko smrti a vzkříšení Páně, klaníme se ti.
Připomínko naší spásy, klaníme se ti.
Oběti chval a díků, klaníme se ti.
Oběti pokání a smíření, klaníme se ti.
Příbytku Boží mezi lidmi, klaníme se ti.
Svatební hostino Beránkova, klaníme se ti.
Chlebe živý, který jsi sestoupil z nebe, klaníme se ti.
Skrytá mano naplněná něžností, klaníme se ti.
Pravý velikonoční Beránku, klaníme se ti.
Poklade věřících, klaníme se ti.
Pokrme putující církve, klaníme se ti.
Uzdravení našich denních slabostí, klaníme se ti.
Léku nesmrtelnosti, klaníme se ti.
Tajemství víry, klaníme se ti.
Oporo naděje, klaníme se ti.
Pouto lásky, klaníme se ti.
Znamení jednoty a pokoje, klaníme se ti.
Prameni ryzí radosti, klaníme se ti.
Svátosti, která posiluješ, klaníme se ti.
Předchuti nebeské hostiny, klaníme se ti.
Záruko našeho vzkříšení, klaníme se ti.                                                                                                                                                                             Záruko budoucí slávy, klaníme se ti.

MODLITBA K PANNĚ MARII, UZDRAVENÍ NEMOCNÝCH

Panno, Matko Krista a Matko církve, celé generace věřících se s důvěrou obracejí k tobě, která se
nazýváš uzdravením nemocných. Pohlédni na své děti v této době plné obav a trápení kvůli nákaze,
jež zasévá strach a úzkost do našich domovů, práce i odpočinku. Tys poznala nejistotu přítomnosti i
budoucnosti a se svým Synem jsi také utíkala do vyhnanství, připomínej nám, že on je naše cesta,
pravda a život a že pouze on svou smrtí porazil naši smrt a může nás osvobodit ode všeho zla. Panno
bolestná stojící pod křížem, i ty jsi zakusila utrpení:
zmírni naše strádání svým mateřským pohledem a svou ochranou. Žehnej nemocným a těm, kdo v
těchto dnech žijí ve strachu, žehnej všem, kdo se jim věnují s láskou a odvahou, žehnej rodinám s
malými dětmi i starými lidmi, žehnej církvi a celému lidstvu.
Uč nás, Matko, každodenně konat to, co říká tvůj Syn církvi. Připomínej nám dnes a stále, že Ježíš
se obtěžkal našimi starostmi a přijal naše bolesti a že svou obětí zpřístupnil světu naději na život,
který neumírá.

Uzdravení nemocných, Matko naše a vše lidí, oroduj za nás.

MODLITBA DŮVĚRY

Papež František se modlil tuto modlitbu k Panně Marii „Božské lásky", která je uctívána na známém poutním
místě nedaleko Říma.

Maria, ty stále záříš na naší cestě jako znamení spásy a naděje. Důvěřujeme tobě, uzdravení
nemocných, která sis uchovala pevnou víru, když jsi spolu s Kristem trpěla u kříže.
Ty, spáso římského lidu, víš, co potřebujeme, a jsme si jisti, že to obstaráš, aby se, jako v Káni
Galilejské, nám navrátila radost a jásot po tomto období zkoušky. Pomoz nám, Matko Božské lásky,
abychom se proměňovali podle vůle Otce a činili to, co nám říká Ježíš, jenž na sebe vzal naše utrpení
a obtěžkal se našimi bolestmi, aby nás přivedl skrze kříž do slávy vzkříšení. Amen.
Pod ochranu tvou...

LITANIE KE SVATÝM ZA OCHRANU ZDRAVÍ

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Svatá Maria, Matko Boží, oroduj za nás.
Svatá Maria, uzdravení nemocných, oroduj za nás.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, orodujte za nás.
Svatí Boží andělé, orodujte za nás.
Sbore spravedlivých, oroduj za nás.

Svatý Jene Křtiteli, oroduj za nás.
Svatý Josefe, oroduj za nás.                                                                                                                                                                                                     Svatí patriarchové a proroci, orodujte za nás.

Svatý Petře a Pavle, orodujte za nás.
Svatý Ondřeji, oroduj za nás.
Svatý Jene, oroduj za nás.
Svatý Lukáši, oroduj za nás.
Svatí apoštolové a evangelisté, orodujte za nás.

Svatá Maří Magdaléno, oroduj za nás.                                                                                                                                                                                Svatí učedníci Páně, orodujte za nás.

Svatý Štěpáne, oroduj za nás.
Svatý Vavřinče, oroduj za nás.
Svatá Lucie, oroduj za nás.
Svatý Kosmo a Damiáne, orodujte za nás.
Svatý Pantaleone, oroduj za nás.
Svatý Sebastiáne, oroduj za nás.
Svatá Marie Goretti, oroduj za nás.
Svatí mučedníci pro Krista, orodujte za nás.

Svatý Silvestře, oroduj za nás.
Svatý Řehoři, oroduj za nás.
Svatý Augustine, oroduj za nás.
Svatí Cyrile a Metoději, orodujte za nás.
Svatý Benedikte, oroduj za nás.
Svatý Františku a Dominiku, orodujte za nás.
Svatá Hedviko, oroduj za nás.
Svatá Zdislavo, oroduj za nás.
Svatý Kamile de Lellis, oroduj za nás.
Svatý Jane od Kříže, oroduj za nás.
Svatý Vincenci z Pauly, oroduj za nás.
Svatý Rochu, oroduj za nás.
Svatý Josefe Moscati, oroduj za nás.
Svatá Kateřino Sienská, oroduj za nás.
Svatá Alžběto Uherská, oroduj za nás.
Všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás.

Měj s námi slitování, vysvoboď nás, Pane.
Ode všeho zlého, vysvoboď nás, Pane.
Ode všeho hříchu, vysvoboď nás, Pane.
Od smrti věčné, vysvoboď nás, Pane.
Svým vtělením, vysvoboď nás, Pane.
Svou smrtí a zmrtvýchvstáním, vysvoboď nás, Pane.
Sesláním Ducha svatého, vysvoboď nás, Pane.

I když jsme hříšníci, prosíme tě, vyslyš nás.
Shlédni s vlídností na všechny, kdo nyní trpí díky nákaze, prosíme tě, vyslyš nás.
Daruj celému lidstvu svou posilu, prosíme tě, vyslyš nás.
Zmírni trápení a strach všech lidí, prosíme tě, vyslyš nás.
Učiň, aby skrze společnou modlitbu s vzýváním tvého jména všichni obdrželi život a zdraví,
prosíme tě, vyslyš nás.
Pomoz svou milosti všem nemocným, prosíme tě, vyslyš nás.
Posilni všechny, kdo se o ně starají, prosíme tě, vyslyš nás.
Pomoz a posilni všechny, kdo prožívají zkoušky a zakoušejí bolesti, prosíme tě, vyslyš nás.

Ježíši, Synu Boha živého, vyslyš naše snažné prosby!

Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás.                                                                                                                                                                                   Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás.

Modleme se:
Vzdáváme ti díky, Bože všemohoucí, neboť jsi stvořil člověka k radosti a věčnému životu a dílem
vykoupení svého Syna jsi ho vysvobodil z otroctví hříchu, kořene veškerého zla. Dáváš nám jistotu,
že jednoho dne osušíš každou slzu a odměníš každou námahu vykonanou pro tvou lásku.
Požehnej svým dětem zkoušeným utrpením, které k tobě volají skrze přímluvu Panny Marie,
uzdravení nemocných a utěšitelky zarmoucených, i všech svatých. Kéž posilněni milostí Ducha
svatého oslavují svými slovy i skutky tvé svaté jméno.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

MODLITBA V ČASE SLABOSTI

Všemohoucí věčný Bože, občerstvení v námahách a posilo ve slabostech, celé tvorstvo od tebe přijímá sílu, bytí i život. Přicházíme k tobě s prosbou o tvé milosrdenství, neboť dnes si uvědomujeme ještě více lidskou slabost, když prožíváme šíření nové nákazy. Svěřujeme ti nemocné a jejich rodiny: uzdrav jejich tělo, mysl i ducha.
Pomoz všem členům naší společnosti, aby poctivě konali své povinnosti a posilovali mezi sebou ducha solidarity. Posilni lékaře a zdravotní zaměstnance v první linii a také všechny ošetřovatele ve vykonávání jejich služby.
Ty jsi zdroj každého dobra, požehnej lidské rodině, vzdal od nás každé zlo a daruj pevnou víru všem křesťanům. Vysvoboď nás od nákazy, která se kolem nás šíří, abychom se v poklidu navrátili k našim všedním starostem a chválili tě a děkovali ti s obnoveným srdcem. Tobě důvěřujeme a k tobě pozvedáme své prosby, neboť ty, Otče, jsi tvůrce života, a s tvým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem, v jednotě Ducha svatého, žiješ a kraluje na věky věků. Amen.
Maria, uzdravení nemocných, oroduj za nás!

MODLITBA VE STAVU NOUZE

Z knihy proroka Daniela (3,26.34)
Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců, a chvályhodné a velebené je tvé jméno navěky.                                                                                        Nevzdávej se nás navždy pro své jméno! Neruš svoji smlouvu.

Otče, dobrý Bože, občerstvení v námahách, posilo ve slabostech, útěcho v pláči, vyslyš prosbu, se kterou se k tobě obracíme: zachraň nás z nynější nouze a daruj nám jisté útočiště ve svém milosrdenství.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

nebo

Nebeský Otče, daruj nám milost, abychom uměli s vírou a klidným duchem čelit nákaze, která ohrožuje život náš i mnohých našich bratří a sester. Učiň, ať se odpovědně zhostíme povinností, které na nás čekají, a tebou utěšeni ať utěšujeme i své bratry a sestry.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Kontakt

Centrum pro rodinu Kána Konice

Adresa: Ochoz 33, 798 52 p. Konice

Telefon: +420 739 094 764

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jsme na facebooku

Citát na každý den

Dnešní čtení

Téma týdne

2022 © Copyright | Všechna práva vyhrazena | Tvorba: GLIPS | Login | Administrace | cprkonice@ado.cz