Centrum pro rodinu Kána
Konice

739 094 764
cprkonice@ado.cz

Pořad bohoslužeb v kostele Narození Panny Marie v roce 2018

   od 10. 6. do 17. 6.         

    

   Neděle  10. 6.                  10. neděle v mezidobí         

     7.45   Za Aloise Skaličku, manželku Květu, zetě Františka, Martu Šimkovu, roz. Dosedělovu

   10.45   Za  prvokomunikanty a jejich rodiny


    Pondělí  11. 6.              

     7.50   Za rodinu Pajchlovu, syna, zetě, rodinu Slámovu a duše v očistci


    Úterý  12. 6.                

     6.45


   Středa  13. 6.               Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve     

   19.00   Za Antonii Říhovu, sourozence a duše v očistci


   Čtvrtek  14. 6.                            

     6.45   Za Marii Dolínkovu, manžela, syna a rodinu Hajnovu


   Pátek  15. 6.                 Nezávazná památka sv. Víta, mučedníka

      7.50   Na jistý úmysl

    18.00   Mše svatá ve Březsku


   Sobota  16. 6.              

    


   Neděle  17. 6.              11. neděle v mezidobí           

     7.45   Za farníky

   10.45   Za Marii Novákovou, manžela a sestru

    


    

    

   • V sobotu se odjíždí na farní poutní zájezd do Zlatých Hor:
    z Jesence v 7.15, z Konice v 7.30 hodin.
   • Rozpis úklidu kostela – zapisujte se, prosím, na celé pololetí. Formuláře jsou na stolcích pro noviny.
   • Co zapříčiní ratifikace Istanbulské úmluvy?

   Do konce června 2018 má být potichoučku, bez jakékoliv informovanosti občanů nebo prostoru pro veřejnou debatu ratifikována oběma komorami Parlamentu ČR tzv. Istanbulská úmluva. Pokud si člověk neudělá čas a nepídí se po konkrétních informacích, nedozví se, jaký závažný dopad bude mít potvrzení této Úmluvy v mnoha oblastech života v rodinách, zaměstnání, školách i úřadech.
   Pod rouškou tzv. odstranění domácího násilí na ženách musejí být odstraněny tzv. genderové (čti dženderové) stereotypy ve zdravých rodinách. Tedy např. to, že žena zaujímá a plní roli matky a muž roli otce. Už to je podle genderu nedovolený stereotyp, který má za následek tzv. domácí násilí. Z toho plyne, že zdravá rodina, která na tomto tzv. "stereotypním pojímání rolí mužů a žen" funguje, bude dodržováním Istanbulské úmluvy postavena mimo zákon!
   Další praktické dopady Istanbulské úmluvy:
   – speciální sociální služby se budou moci vloupat do domů a na bázi "prevence" budou brát děti z rodin, školek a škol jen proto, že děti užívají výrazy táta, máma, a ne rodič I a rodič II, jak je tomu např. už nyní ve Finsku nebo Norsku.
   – gender ideologie zavádí tzv. práva, podle kterých má dítě "právo" si určit, zda je chlapcem, nebo dívkou.
   – česká vláda vytvoří orgán zvaný GREVIO, který bude rodiče trestat za to, že dítě řekne, kým skutečně je (tedy děvčetem nebo chlapcem), a že se neřídí názvoslovím genderové ideologie.
   – školní osnovy na všech stupních vzdělání budou zavádět výuku a trénink s cílem vtělovat genderovou ideologii do myšlení a způsobů jednání dětí a mladé generace tak, aby byly vykořeněny zastaralé "stereotypy" (tedy např. to, že muž je v rodině otcem a žena matkou).
   – rodiče se nebudou smět vyjádřit a radovat se z toho, že se jim narodil chlapeček nebo holčička, ale jedině dítě – a toto "dítě" si později určí, zda je chlapcem nebo dívkou, nebo možná ještě někým jiným...?
   – dalším bodem Istanbulské úmluvy je legalizace migrace z důvodu pohlaví. Tzn. že každý migrant může požádat o azyl, pokud se označí za pronásledovaného kvůli své genderové (rodové) identitě, tedy kvůli tomu, kým se momentálně cítí být – mužem, ženou... nebo se cítí být někým ze seznamu 112 genderů, jak je uvádějí nadšení zastánci gender ideologie.

   Istanbulská úmluva dokládá povinnost vyškolit a vycvičit jednotky, které budou držet nad rodinami odborný dozor, zasahovat do domácností a rozhodovat o výchově našich dětí.

   Podepište co nejdříve petici proti ratifikaci této genderové totalitní ideologie, která napadá a chce rozvrátit řád daný Stvořitelem!

   • Text petice proti ratifikaci Istanbulské úmluvy

   Petice

   Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod

   a zákonu č. 58/1990 Sb., předsednictva ČNR a vyhlášení listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 85/1993Sb., o právu petičním v aktuálním znění:

   „Chceme zachovat tradiční rodinu, odmítáme ratifikaci Istanbulské úmluvy"

   My, níže podepsaní, žádáme premiéra České republiky Andreje Babiše a Vládu České republiky, aby zabránili ratifikaci „Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí" (dále jako Istanbulská úmluva), protože skutečné potírání násilí na ženách neřeší a pouze vede k dalšímu protlačení genderové ideologie s drastickými dopady na vytváření tradičních – tedy heterosexuálních - rodin.

   Úloha muže ve společnosti je stejně důležitá jako úloha ženy. Přesto jsou úlohy obou pohlaví rozdílné a nezaměnitelné a především nenahraditelné. Zásadně odmítáme tvrzení, že násilí vůči ženám je projevem historicky nerovného poměru síly mezi muži a ženami, jenž vedl k nadřízenosti mužů a diskriminaci žen a bránil ženám v plném rozvoji, jak je uvedeno v Preambuli Istanbulské úmluvy. Toto tvrzení platí pro země třetího světa, kde velkou roli hrají například náboženské a s tím spojené výchovné aspekty, nelze jím ale celoplošně stigmatizovat společnost v civilizovaných a plně vyvinutých zemích, do kterých se řadí i Česká republika. Dnes jsou poměry sil mezi muži a ženami téměř vyrovnány, ženy přejaly za posledních třicet let mnoho úloh mužů. Jediný nepoměr, který je dán ženám a mužům biologicky, je tělesná stavba. Bez tohoto nepoměru by naše existence nebyla možná.

   Odsuzujeme všechny formy domácího násilí a jednoznačně podporujeme rovnost příležitostí pro muže i ženy, nicméně Istanbulská úmluva kromě důrazu na rovnost mužů a žen obsahuje i prvky genderové ideologie a zdaleka tak přesahuje trestněprávní rovinu.

   Podle odborných poznatků není domácí násilí obecným celospolečenským jevem, který je způsobován sociálně-kulturním konstruktem (genderem), ale týká se převážně tzv. domácích agresorů a osob s problémovou konzumací alkoholu a jiných návykových látek.

   Istanbulská smlouva je zneužitelná a podmiňuje odvod finančních prostředků ze státního rozpočtu do neziskového sektoru.

   „Strany vydělí přiměřené finanční a lidské zdroje pro náležité uplatňování integrované politiky, opatření a programů zaměřených na prevenci a potírání veškerých aktů násilí spadajících do působnosti této úmluvy, a to i těch, jež zajišťují nevládní organizace a občanská společnost." Zdroj: Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí - Článek 8 – Finanční zdroje

   Smlouva nadále přesně nedefinuje pojem „stereotypní pojímání rolí žen a mužů", pod který lze „schovat" v podstatě cokoliv. Právě v tomto bodě je Istanbulská smlouva zneužitelná a společensky nebezpečná.

   „Strany podniknou nezbytná opatření pro podporu sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů s cílem vymýtit předsudky, zvyky, tradice a další praktiky, jež jsou založeny na předpokladu podřízenosti ženy anebo na stereotypním pojímání rolí žen a mužů."
   Zdroj: Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí - Článek 12 – Obecné závazky

   Istanbulská úmluva je přímým zásahem do školství a vzdělávání mládeže. Na základě této úmluvy mají být děti poučováni o „nestereotypních genderových rolích", což je snaha o indoktrinaci dětí vedoucí k „genderové neutralitě" a vzniku jakéhosi třetího pohlaví. Praxe západních zemí hovoří jasně. Tam si děti v raném věku vývoje „mohou vybrat" vlastní pohlaví, což je naprosto společensky, morálně, kulturně a historicky nepřijatelné. Jasným důkazem tomu je například příručka pro pedagogy dětí předškolního věku schválená berlínským senátem "Murat hraje princeznu, Alex má dvě matky a Sophie se nyní jmenuje Ben"1.

   „Tam, kde to bude vhodné, podniknou strany kroky k tomu, aby ve formálních osnovách na všech úrovních vzdělávání existoval materiál k tématům, jako je rovnoprávnost žen a mužů, nestereotypní genderové role, vzájemný respekt, nenásilné řešení konfliktů v mezilidských vztazích, genderově podmíněné násilí vůči ženám a právo na osobní integritu, to vše uzpůsobeno rozvíjejícím se schopnostem žáků."

   Zdroj: Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí - Článek 14 – Vzdělání

   Po ratifikaci Istanbulské úmluvy je zde riziko neužitelnosti zvýšeno podmínkou odškodnit oběti násilných trestných činů, což povede ke zvýšenému počtu trestních oznámení skutků za účelem vlastního obohacení se, které se nezakládají na pravdivých skutečnostech.

   „Strany podniknou nezbytná opatření pro podporu sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů s cílem vymýtit předsudky, zvyky, tradice a další praktiky, jež jsou založeny na předpokladu podřízenosti ženy anebo na stereotypním pojímání rolí žen a mužů."
   Zdroj: Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí - Článek 12 – Obecné závazky

   Istanbulská úmluva nutí stát převést kompetence státu na neziskový sektor, což je naprosto nepřijatelné.

   Plnění Istanbulské úmluvy má kontrolovat Expertní skupina pro potírání násilí vůči ženám a domácího násilí – GREVIO při Radě Evropy, což je nepřijatelný zásah do suverenity státu a jejího právního prostředí.

   „Členové GREVIO a další členové delegací konající návštěvu v jednotlivých zemích, v souladu s článkem 68, odstavce 9 a 14, budou požívat privilegií a imunity stanovené v dodatku této úmluvy."
   Zdroj: Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí - Kapitola IX – Systém monitoringu

   Česká republika má v otázce prevence a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí vlastní zákonné prostředky, které jsou v souladu s mezinárodními smlouvami. Lidská práva zaručuje Ústava České republiky společně s Listinou lidských práv a svobod. Istanbulská úmluva je z těchto důvodů zbytečná a diskriminuje práci a činnost již stávajících organizací zabývajících se tímto tématem, což potvrzují organizace ze Slovenska.

   My, níže podepsaní, jsme si vědomi toho, že Česká republika už v květnu 2016 hlasy ministrů za ANO a ČSSD Istanbulskou úmluvu podepsala a zavázala se tak k jejímu budoucímu přijetí. Požaduje však, aby současná vláda po vzoru Slovenska Úmluvu odmítla ratifikovat.

   V Olomouci 30. 3. 2018

   Petiční výbor:

   Ing. Jan Brada
   PhDr. Vladimíra Vítová, PhD, Aliance národních sil

   Ivana Schneiderová

    

   Petiční archy zasílejte:
   Ing. Jan Brada, Dvořákova 63, 750 02 Přerov

   1 https://www.journalistenwatch.com/2018/02/15/murat-spielt-prinzessin-alex-hat-zwei- muetter-und-sophie-heisst-jetzt-ben/ - brožura se dá stáhnout zde: http://www.queerformat.de/material/QF-Kita-Handreichung-2018.pdf

    

   Kontakt

   Centrum pro rodinu Kána Konice

   Adresa: Ochoz 33, 798 52 p. Konice

   Telefon: +420 739 094 764

   Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   Citát na každý den

   Dnešní čtení

   Téma týdne

   2018 © Copyright | Všechna práva vyhrazena | Tvorba: GLIPS | Login | Administrace | cprkonice@ado.cz